Skip to main content

Versie 1.2

Algemene Voorwaarden

LISA Tennis B.V. handelend onder KNLTB.Club

1 ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af/op)leveringen van LISA Tennis en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen LISA Tennis en Opdrachtgever.
1.1.2 LISA Tennis is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden LISA Tennis aan te brengen.
1.1.3 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden LISA Tennis worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.3 Derden Producten: Alle door LISA Tennis verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij LISA Tennis berusten.
1.2.4 Infrastructuur: De verzameling informatie- en communicatietechnologische voorzieningen zoals software en hardware inclusief bekabeling die gebruikt worden voor dataverwerking en/of telefonie. Dit kan zijn LISA Tennis Infrastructuur, Derden Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur, en Publieke Infrastructuur
1.2.5 Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.
1.2.6 LISA Tennis: LISA Tennis B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan LISA Tennis B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden LISA Tennis van toepassing heeft verklaard.
1.2.7 LISA Tennis Producten: Alle door LISA Tennis verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij LISA Tennis berusten.
1.2.8 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Producten.
1.2.9 Procesdata: De binnen de Clubsoftware door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.
1.2.10 Producten: Alle door LISA Tennis verstrekte LISA Tennis Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Clubsoftware en het al dan niet bijbehorende webdesign vallen onder Producten.
1.2.11 Publieke Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar LISA Tennis geen enkele controle op kan uitvoeren. Het Internet valt hieronder.
1.2.12 Clubsoftware: (Software as a Service) omvat het door LISA Tennis direct en/of indirect (middels derden) via hosting beschikbaar stellen van software voor tennisclubs.

1.3 Overeenkomsten
1.3.1 Een overeenkomst tussen LISA Tennis en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 5 (vijf) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Product, zoals doch niet beperkt tot Onderhoud en Support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar, tenzij anders overeengekomen.
1.3.2 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.3.1, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 40 (veertig) dagen dan wel enig andere overeengekomen termijn voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen.
1.3.3 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.3.4 LISA Tennis heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van LISA Tennis op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.3.5 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.4 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.4.1 Alle opdrachten worden door LISA Tennis uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan LISA Tennis kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.4.2 Opdrachtgever zal LISA Tennis alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LISA Tennis staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LISA Tennis in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft LISA Tennis het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.4.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal LISA Tennis te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.5 Aansprakelijkheid
1.5.1 De totale aansprakelijkheid van partijen zal, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, met inachtneming van dit artikel, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van driemaal de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftig duizend euro),waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.5.2
Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van LISA Tennis vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan LISA Tennis op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 250.000,- (tweehonderdvijftig duizend euro).
1.5.3 De totale aansprakelijkheid van LISA Tennis voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.5.4 Aansprakelijkheid van LISA Tennis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.5.5 Buiten het in artikel 1.5 genoemde geval rust op LISA Tennis geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.5.6 De aansprakelijkheid van LISA Tennis ontstaat slechts indien Opdrachtgever LISA Tennis, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en LISA Tennis ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LISA Tennis in staat is adequaat te reageren.
1.5.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade LISA Tennis daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.5.8 LISA Tennis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die LISA Tennis aan Opdrachtgever heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal LISA Tennis zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.
1.5.9 LISA Tennis is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud of andere werkzaamheden.

1.6 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.6.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van LISA Tennis liggen en bedrijfsrisico’s van LISA Tennis, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van LISA Tennis, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, DDos (Distributed denialof-service)-aanvallen, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste en/of diefstal.
1.6.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan LISA Tennis de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.6.3 LISA Tennis behoudt het recht, indien zich een niettoerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die LISA Tennis voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.6.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.7 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.7.1 Op alle door LISA Tennis met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.
1.7.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

2. LISA TENNIS PRODUCTEN

2.1 Back-ups
2.1.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. LISA Tennis zal op verzoek van Opdrachtgever de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups kenbaar maken.
2.1.2 Uitsluitend indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat LISA Tennis geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups, zal LISA Tennis Back-ups maken. LISA Tennis is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups wat betreft maar niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Backups of enig ander verlies of onbruikbaar worden van gegevens. Opdrachtgever is te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren en testen van de integriteit, leesbaarheid en bruikbaarheid van de Back-ups. Dit geldt ook indien LISA Tennis een Back-up terugzet ten behoeve van Opdrachtgever, ongeacht de reden van dit terugzetten.
2.1.3 Opdrachtgever blijft zelf geheel verantwoordelijk voor het van tevoren maken van Back-ups indien Opdrachtgever handelingen die tot dataverlies kunnen leiden verricht of door een derde laat verrichten met betrekking tot de Producten en Diensten en/of de omgevingen en/of apparatuur waarop de Producten en Diensten opereren. LISA Tennis is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever dit artikel niet heeft nageleefd.

2.2 Werkzaamheden
2.2.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken, op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.
2.2.2 LISA Tennis is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3. CLUBSOFTWARE

3.1 Clubsoftware Algemeen
3.1.1 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Clubsoftware, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door LISA Tennis vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op LISA Tennis rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Clubsoftware en het gebruik ervan door LISA Tennis opgeschort.

3.1.2 Opdrachtgever stelt LISA Tennis in de gelegenheid te controleren of de in dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.
3.1.3 Indien Opdrachtgever na de in artikel 3.1.2 bedoelde controle alsnog de bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft LISA Tennis het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.3.1.4 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van LISA Tennis omtrent de Clubsoftware op te volgen.
3.1.5 LISA Tennis is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de Clubsoftware te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan LISA Tennis verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de Clubsoftware die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.
3.1.6 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij LISA Tennis. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal LISA Tennis die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.
3.1.7 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.
3.1.8 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 4. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3.2 Verplichtingen LISA Tennis Clubsoftware
3.2.1 LISA Tennis draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de Clubsoftware.
3.2.2 LISA Tennis streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de LISA Tennis Infrastructuur.
3.2.3 LISA Tennis garandeert onder andere niet dat de Publieke Infrastructuur, Derden Infrastructuur, de Opdrachtgever Infrastructuur en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.
3.2.4 LISA Tennis zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door LISA Tennis gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

3.3 Gebruik van Identificatiegegevens
3.3.1 LISA Tennis zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik LISA Tennis hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.
3.3.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is LISA Tennis aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.
3.3.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan LISA Tennis Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.
3.3.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 3.3.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

3.4 Wijzigingen in de Clubsoftware
3.4.1 LISA Tennis is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Clubsoftware.

3.5 Dataverkeer van Opdrachtgever
3.5.1 LISA Tennis heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. LISA Tennis treedt slechts op als een doorgeefluik. LISA Tennis geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
3.5.2 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 6, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan LISA Tennis, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.
3.5.3 Procesdata wordt in beginsel zolang de overeenkomst voortduurt bewaard, LISA Tennis kan ervoor kiezen de Procesdata langer op te slaan. Na het einde van de overeenkomst is LISA Tennis niet gehouden tot het bewaren van Procesdata.
3.5.4 LISA Tennis zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien de overeenkomst is beëindigd en indien verzocht door Opdrachtgever. LISA Tennis garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.
3.5.5 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

3.6 Verplichtingen Opdrachtgever Clubsoftware
3.6.1 Indien middels de Clubsoftware (bijzondere)persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd of ingevoerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de Clubsoftware, vrijwaart Opdrachtgever LISA Tennis van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden, zoals maar niet beperkt tot de leden van Opdrachtgever, in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.
3.6.2 Opdrachtgever zal LISA Tennis onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de Clubsoftware.
3.6.3 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van LISA Tennis omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door LISA Tennis gegeven aanwijzingen niet navolgt is LISA Tennis bevoegd met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de ter beschikking stelling van de Clubsoftware aan Opdrachtgever stop te zetten. LISA Tennis zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever, zijn leden of derden wordt geleden als gevolg van de door LISA Tennis en/of derden getroffen maatregelen.

3.7 Persoonsgegevens
3.7.1 Opdrachtgever is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van LISA Tennis ten behoeve van Opdrachtgever.
3.7.2 Opdrachtgever vrijwaart LISA Tennis van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
3.7.3 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de, al dan niet wettelijk vereiste, toestemmingen ten aanzien van het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens.
3.7.4 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van LISA Tennis voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor LISA Tennis. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer LISA Tennis hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.7.5 LISA Tennis zal zich als ‘verwerker’ houden aan alle relevante verplichtingen van de AVG.
3.7.6 Opdrachtgever is gehouden de al dan niet wettelijk verplichte melding aan de daartoe competente instellingen te doen in het geval dat de beveiliging van persoonsgegevens is geschonden dan wel enige vrees tot een dergelijke schending bestaat. In het geval dat Opdrachtgever deze verplichting niet of niet naar behoren vervult is hij te allen tijde verantwoordelijk voor enige sanctie die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming(en) voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet of enig andere wet of regelgeving op dit gebied.

4. DERDEN PRODUCTEN

4.1 Derden Producten
4.1.1 LISA Tennis is gerechtigd Derden Producten te verstrekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. LISA Tennis is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.1.2 Indien LISA Tennis Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden LISA Tennis tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
4.1.3 LISA Tennis levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

4.2 Algemene Voorwaarden Derden
4.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden LISA Tennis van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij LISA Tennis, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals LISA Tennis deze heeft ontvangen.
4.2.2 De Algemene Voorwaarden LISA Tennis treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden LISA Tennis en de Algemene Voorwaarden Derden, kan LISA Tennis de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

5. PRIJZEN/BETALINGEN

5.1 Prijzen en Betalingen
5.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
5.1.2 LISA Tennis zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen worden als voorschot vier maal per seizoen en/of binnen een andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot verrekening gerechtigd te zijn.
5.1.3 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan LISA Tennis verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan LISA Tennis verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke handelsrente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.
5.1.4 LISA Tennis heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.
5.1.5 Jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als Voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.1.6 Bovenstaande bepalingen laten overige LISA Tennis toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

5.2 Prijswijzigingen
5.2.1 De tussen LISA Tennis en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, en reis- en verblijfkosten etc. LISA Tennis is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten) de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. LISA Tennis kan jaarlijks haar prijzen verhogen.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Rechten van LISA Tennis en Opdrachtgever
6.1.1 LISA Tennis heeft het exclusieve recht de LISA Tennis Producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.
6.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door LISA Tennis uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij LISA Tennis berusten.