Skip to main content

Versie 2.1

Privacyverklaring

LISA Tennis B.V. handelend onder KNLTB.Club

Dit privacy statement heeft betrekking op de diensten die LISA Tennis B.V. levert ten behoeve van KNLTB.Club te weten het ledenadministratiepakket KNLTB.Club, de ClubApp, de Plaza Padel Club app, ClubWebsite en het afhangbord (verder: de “Diensten”).

Privacy Statement
Wij zijn ons sterk bewust van het vertrouwen dat u, en uw vereniging, stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit document geeft u inzicht in welke gegevens wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we deze verwerken. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. LISA Tennis B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van de Europese Unie (EU 2016/679.13-14).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om de Diensten te kunnen bieden, registreert LISA Tennis B.V. uw naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, digitale pasfoto, in-app communicatie, mail-content en reserveringen.

Wanneer u op een deep-link klikt, welke u naar een pagina binnen ons systeem leidt, kunt u mede uw gegevens en digitale foto zelf aanpassen wanneer deze incompleet of incorrect zijn. Deze gegevens en digitale foto worden gebruikt om de diensten van KNLTB.Club te kunnen bieden.

Indien een gebruiker kiest voor authenticatie voor toegang tot de digitale ledenpas maakt de app gebruikt van FaceID technologie van Apple. Bij het gebruik hiervan worden geen foto- of gezichtsgegevens van de gebruiker opgeslagen binnen KNLTB.Club.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Door gebruik te maken van de dienstverlening van Lisa Tennis B.V kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij gebruiken persoonsgegevens die we via onze Diensten hebben verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:
• Het beschikbaar stellen van onze Diensten;
• Voor het aanbieden, beschikbaar stellen en eventueel uitvoeren van onze dienstverlening via onze website of de apps;
• De dienstverlening via onze website of onze Diensten te verbeteren en te optimaliseren’;
• Om contact met u op te nemen indien u ons hierom heeft verzocht;
• Het leveren van nieuwsbrieven indien u zich daarvoor heeft ingeschreven of wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovenstaande doeleinden verwerken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven of wij dit verplicht zijn te doen op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke grondslagen gebruiken wij voor de verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens in voorkomend geval uitsluitend op grond van de volgende grondslagen:
• Toestemming: LISA Tennis B.V. heeft toestemming gekregen om persoonsgegevens te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief;
• Gerechtvaardigd belang: LISA Tennis B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij uw contactgegevens gebruiken om contact met u op te nemen nadat u ons zelf had benaderd;
• Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst: om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en LISA Tennis B.V., verwerken wij uw persoonsgegevens. Indien wij dit niet zouden doen, dan zouden we niet kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Een voorbeeld van een overeenkomst is het faciliteren van boekingen en reserveringen van tennis- of padelbanen en de afwikkeling daarvan;
• Wettelijke verplichting: LISA Tennis B.V. moet soms voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zodat uw persoonsgegevens moeten worden verwerkt door ons. Een voorbeeld van een dergelijke verplichting zijn fiscale gegevens, KvK gegevens etc.

De volgende verwerkingen vinden plaats door KNLTB.Club:
• Het informeren van verenigingen aangaande wijzigingen aan het ledenadministratiesysteem;
• Het bijhouden van ledengegevens en bijbehorende abonnementen;
• Het faciliteren van de een ledenadministratie systeem via een beveiligde website;
• Het bijhouden van en communiceren over reacties, vragen en klachten van verenigingen betreffende het ledeninformatiesysteem;

Gegevens gebruiken door derden
Indien u gebruik maakt van KNLTB.Club zullen wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik maken van de (IT) dienstverlening van derden. LISA Tennis B.V. houdt er toezicht op dat deze derden de gegevens beheren in lijn met het Europese privacyrecht (EU 2016/679.27), en heeft derhalve afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van uw gegevens.

Gegevens inzien en corrigeren
U kunt KNLTB.Club / LISA Tennis B.V. altijd vragen om een overzicht van uw gegevens, en verzoeken deze te corrigeren (EU 2016/679.16) of te verwijderen (EU 2016/679.17) indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. Facturen kunnen echter niet verwijderd worden omwille van lokale regelgeving. U kunt daartoe een e-mail sturen aan support@knltb.club, waarop wij binnen 5 tot 10 werkdagen uw verzoek zullen verwerken. LISA Tennis B.V. maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van mailings, maakt gebruik van Trengo voor het support, van SurveyMonkey voor het houden van enquêtes, van Twinfield voor de facturatie richting haar klanten, Google Drive voor bestandsopslag en van Fabric, Flurry en Google Analytics voor statistische doeleinden.

Na afloop van het actieve lidmaatschap draagt de vereniging verantwoordelijkheid voor het verwijderen of anonimiseren van uw gegevens en digitale foto in KNTLB.Club. U kunt bij de ledenadministratie van de vereniging inzage vragen naar de status van uw gegevens.

Beveiliging van uw gegevens
LISA Tennis B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en verlies van uw gegevens te voorkomen (EU 2016/679.32). Onder andere is de opslag van de gegevens beveiligd door encryptie en worden de gegevens, die tussen u en de webserver worden uitgewisseld, versleuteld.

Bewaartermijnen
LISA Tennis B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Uw rechten
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u diverse rechten:
• het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• het inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment in te trekken.

Om een beroep te doen op een van de bovenstaande rechten, kunt u contact opnemen met LISA Tennis B.V. door een email te sturen naar support@knltb.club.

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen tegen PSCA met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthoudende autoriteit in Nederland.

Websites, applicatie en diensten van derden
LISA Tennis B.V. kan links of koppelingen opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. LISA Tennis B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. LISA Tennis B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Contact & Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van LISA Tennis B.V., kunt u contact opnemen via e-mail support@knltb.club. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 januari 2023.